top of page
RRtrans Robert Piskorowski - international transport and forwarding
  • Zdjęcie autoraRRtrans

Jak zorganizować transport materiałów niebezpiecznych (ADR) ?

Zaktualizowano: 7 lip 2023


Transport materiałów niebezpiecznych ADR Polska


Towary niebezpieczne są szczególnym rodzajem przesyłek ze względu na poziom zagrożenia podczas ich transportu. Firmy transportowe oferujące usługi w zakresie przewozu takich ładunków muszą spełniać i przestrzegać szereg określonych wymagań, wynikających z uregulowań prawnych.
Co oznacza skrót ADR?ADR to skrót od francuskiego "L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", co możemy tłumaczyć jako Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.


Konwencja ta została podpisana w Genewie w 1957 roku. W chwili obecnej umowa ta obowiązuje w 50 krajach.


Umowa zawiera przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym.

Czym jest przewóz towarów niebezpiecznych?Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych jest zdefiniowany jako każda czynność transportu drogowego wykonywana pojazdem w całości lub w części po drogach publicznych, w tym czynność załadunku i rozładunku, pakowania i napełniania, objęta zakresem ADR. Umowa o przewozie towarów niebezpiecznych nie obejmuje transportu w całości wykonanego na terenie ogrodzonym, niedostępnym dla osób zewnętrznych.
Transport materiałów niebezpiecznych ADR Legnica
Co to są towary niebezpieczne?Towary niebezpieczne to materiały, które podczas transportu stwarzają zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska. W myśl rozumienia konwencji ADR rozróżnia się 13 klas towarów niebezpiecznych ustalonych ze względu na stwarzane przez nie zagrożenie dominujące:


​KLASA 1

materiały i przedmioty wybuchowe (podklasy według stwarzanych zagrożeń 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4)

KLASA 2

gazy

KLASA 3

materiały ciekłe zapalne

KLASA 4.1

materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe stałe odczulone

KLASA 4.2

materiały samozapalne

KLASA 4.3

materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

KLASA 5.1

materiały utleniające

KLASA 5.2

nadtlenki organiczne

KLASA 6.1

materiały trujące

KLASA 6.2

materiały zakaźne

KLASA 7

materiały promieniotwórcze

KLASA 8

materiały żrące

KLASA 9

różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Pojazdy i opakowania służące do transportowania substancji niebezpiecznychZacznijmy od tego, że obowiązek wyboru sposobu przewozu niebezpiecznego ładunku spoczywa na nadawcy . Zadaniem przewoźnika jest jedynie upewnienie się, czy ten wybór jest właściwy i przygotowanie środka transportu oraz opakowania odpowiedniego dla danej klasy towaru.transport materiałów niebezpiecznych ADR dolnośląskie


Materiały niebezpieczne można transportować zarówno w pojazdach zamkniętych, jak i odkrytych, o ile tylko stosuje się do instrukcji bezpieczeństwa. Ładunek musi być zabezpieczony tak, aby nie przemieszczał się podczas transportu – można w tym celu użyć pasów transportowych, materiałów przeciwpoślizgowych, przegród, regulowanych podpór etc.


Materiały niebezpieczne mogą być przewożone zasadniczo na trzy sposoby:

  • przewóz przesyłek w sztukach (przewóz przesyłek w opakowaniach, przy czym każda sztuka towaru musi być indywidualnie oznakowana);

  • przewóz luzem (przewóz materiałów nie opakowanych, umieszczonych w skrzynkach, kontenerach, charakteryzujących się niskim stopniem zagrożenia);

  • przewóz w cysternach.
Oznakowanie ładunku niebezpiecznego


Tablice ADR


Wszystkie pojazdy przeznaczone do transportu substancji niebezpiecznych powinny być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR:


transport materiałów niebezpiecznych ADR
Przykładowa tablica ADR. Źródło: Wikipedia


Tablica ADR (pomarańczowa tablica informacyjna umieszczona na pojazdach przewożących ładunki niebezpieczne) zawierać powinna dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji.


1) Numer niebezpieczeństwa - dwie lub trzy cyfry w liczniku,

2) Numer rozpoznawczy materiału - cztery cyfry w mianowniku.


Tablice z umieszczonymi numerami rozpoznawczymi stosowane powinny być przy przewozie materiałów niebezpiecznych w cysternach lub luzem. W przypadku przewozu ładunków niebezpiecznych w tzw. sztukach przesyłki stosować powinno się gładkie tablice ADR (bez numerów rozpoznawczych).transport materiałów niebezpiecznych ADR
Przykładowa pusta tablica ADR. Źródło: Wikipedia

Ostrzegawcze etykiety i nalepki ADR


Konwencja ADR stanowi, że wszystkie pojazdy, kontenery, cysterny czy przyczepy zawierające materiały niebezpieczne powinny być wyposażone w odpowiednie ostrzegawcze etykiety ADR o kształcie rombu i wielkości minimalnej 10 x 10 cm.


Oznaczenia muszą odpowiadać wzorom i przestrzegać wymagania zawarte w załącznikach do umowy ADR. Naklejki powinny być przyklejone do podłoża w kontrastowym kolorze lub otoczone linią przerywaną albo ciągłą.Transport materiałów wybuchowych
Transport materiałów wybuchowych


Transport gazów palnych
Transport gazów palnych


Transport gazów niepalnych
Transport gazów niepalnych


Transport gazów trujących
Transport gazów trujących


Transport cieczy zapalnych
Transport cieczy zapalnych


Transport materiałów stałych zapalnych
Transport materiałów stałych zapalnych


Transport materiałów samozapalnych
Transport materiałów samozapalnych


Transport materiałów niebezpiecznych w zetknięciu z wodą
Transport materiałów niebezpiecznych w zetknięciu z wodą


Transport materiałów utleniających
Transport materiałów utleniających


Transport nadtlenków organicznych
Transport nadtlenków organicznych


Transport materiałów trujących
Transport materiałów trujących


Transport materiałów zakaźnych
Transport materiałów zakaźnych


Transport materiałów radioaktywnych
Transport materiałów radioaktywnych


Transport materiałów żrących
Transport materiałów żrących


Transport materiałów niebezpiecznych
Transport materiałów niebezpiecznychJakie wymagania powinien spełniać przewoźnik?


Jednym z wymagań określonych przez konwencję ADR jest konieczność powołania doradcy ADR. Jego rolą jest wsparcie w planowaniu i realizacji bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych, kontrola niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, szkolenie pracowników, którzy będą brali udział w transporcie materiałów niebezpiecznych, a także rocznych sprawozdań z realizacji procedur i instrukcji bezpieczeństwa w transporcie ładunków niebezpiecznych.


Jak wsponiano wcześniej, każdy kierowca, czy też inny pracownik biorący udział w transportcie materiałów niebezpiecznych powinien zostać przeszkolony z procedur ADR. Osoba taka powinna otrzymać od zleceniodawcy pisemną instrukcję na temat właściwego przewożenia danego materiału i bezwzględnie się do niej stosować. Pracownik powinien również posiadać sprzęt gaśniczy w przypadku materiałów łatwopalnych oraz odzież ochronną.


Odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportowanego ładunku spada na przewoźnika, natomiast oznakowanie ładunku na zleceniodawcy. Należy jednak pamiętać, że celem transportu materiałów niebezpiecznych jest przede wszystkim bezproblemowe i bezpieczne dostarczenie przewożonych substancji do miejsca docelowego. Konsekwencje złego czy niebezpiecznego transportu mogą grozić zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego obydwie strony powinny upewnic się że wszystko znajduje się w należytym pożądku.


Aby upewnić się, że transport ADR przebiegnie bezporblemowo, powinno się również przemyśleć trasę transpotu. Materiały niebezpieczne powinny być przewożone po drogach o możliwie najlepszej nawieżchni, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia pojazdu czy też przesuwania się ładunku.


RRtrans twój partner w transporcie materiałów niebezpiecznych


Potrzebujesz zlecić transport materiałów niebezpieczych? Skontaktuj się z nami w celu indywidualnej wyceny.


RRtrans oferuje transport materiałów niebezpiecznych w kierunkach:

Nasze pozostałe usługi
Comments


bottom of page